What is Artificial Intelligence? Great question and one we get asked a lot.

The definition of artificial intelligence (AI) differs depending on who you ask. Why? Because there are many different types of AI, for many different purposes. In Phrasee’s Glossary of Artificial Intelligence terms, you’ll learn what all the key terms mean. So fear not! When the machines come knocking on your door, you, for one, will be able to welcome your new robot overlords. Awesome!

Bot, androit ve akıllı aracı olarak da adlandırılan aracılar; etkiye tepki gösteren, bir sistemin görevini yerine getirmek için insanlar adına hareket eden ve otonom olarak işlev gösteren yazılım programlarıdır. Bir sistemde birden çok aracının birlikte kullanılması durumunda bu aracılar, sistemin hedeflerine ulaşabilmek adına birbirleriyle etkileşim kurarlar.

accordion image

Algoritma, bir yazılıma dönüştürülmüş belirli talimatlar dizisidir. Bu sayede yazılım, belirli bir görevi – hedef fonksiyon – yerine getirmek için verileri analiz eder ve kullanır.

accordion image

İnsanların – ve hayvanların – rutin olarak çözdüğü zor problemleri çözmek için tasarlanmış yazılım programlarıdır. AL’nin amacı, bu tür problemleri otonom olarak çözebilen yazılımlar geliştirmektir. Ancak bu yazılımların problemleri çözme yöntemleri, insanların aynı problemleri çözme yöntemlerinden oldukça farklıdır.

accordion image

İnsan merkezî sinir sisteminin, özellikle de beyindeki sinir ağı yapılandırmalarını taklit etmek üzere tasarlanmış bir AL modelidir. Yapay zeka ile öğrenme esas alınır.

accordion image

Direkt asiklik grafiği aracılığıyla rastgele değişkenler kümesi ile belirsiz bir alan arasındaki olasılık ilişkilerini gösteren ve hesaplayan bir modeldir. Grafikteki çizgeler rasgele değişkenleri, aralarındaki bağlantılarsa koşullu bağımlılıklarını temsil eder. Örneğin, verilen semptomlara (değişkenlere) dayalı çeşitli hastalıkların (belirsiz alan) olasılıklarını hesaplamak için Bayes Ağı kullanılır.

accordion image

Gerçek kullanıcılarla yapılan bir sohbette insan konuşmalarını simüle etmek üzere tasarlanmış bilgisayar yazılımlarıdır.

accordion image

Güdümsüz öğrenme ve yaygın istatistiksel veri analizi tekniğidir. Bu yöntemde birbirlerine benzerlik gösteren gözlemler gruplar – kümeler – halinde düzenlenir.

accordion image

Bir yazılımın incelemek zorunda olduğu kombinasyonların sayısının katlanarak artmasıyla hesaplamalarda ortaya çıkan temel bir problemdir. Bu durumda kombinasyonların sayısı o kadar yükselir ki, en hızlı bilgisayarlar bile bunları makul bir zaman diliminde inceleyemez.

accordion image

İnsan yaratıcılığını modelleyebilen, canlandıran ve çoğaltabilen bilgisayar sistemlerini tasarlayan ve sanat, bilim, felsefe ve yapay zeka alanlarını içeren multidisipliner bir araştırma alanıdır. Örneğin, IBM araştırmacıları, daha önce insanlar tarafından hiç hayal edilmemiş yemek tarifleri yapmak için Bilgisayar Destekli Yaratıcılık’ın gıda endüstrisinde nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yapmaktadır.

accordion image

Dijital bir forma dönüştürülmüş belirli bilgilerin tümüne veri denir.

accordion image

Veri madenciliği, bilgi toplamak ve belli kalıpları çıkarmak için bir veri seti aracılığıyla tarama işlemidir. Genellikle, bu gibi kalıplar ve bilgiler, yeterince büyük bir veri kümesi analiz edildiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle AL ve Makine Öğrenimi, bu süreçlerde son derece yararlıdır.

accordion image

Kolay erişim ve analiz için dağınık ve karmaşık veri setlerini temizleme ve birleştirme sürecidir.

accordion image

Belirli bir durumda en iyi yöntemi belirlemek için kuralcı analitiği kullanan bir modeldir. Model, bir veya daha fazla eylem kuralı önermek için kararın unsurları arasındaki ilişkileri değerlendirir. Bu model sayesinde belirli işlemlerin sonucunda ne olacağı öngörülebilir.

accordion image

Deepblue, IBM tarafından geliştirilmiş ve insan rehberliği olmadan satranç oynayabilen bir bilgisayardır. Bu bilgisayar satranç oynayabilen ilk bilgisayar olmasının yanı sıra dünya satranç şampiyonuyla bir müsabaka gerçekleştirmiştir.

accordion image

Yapay sinir ağlarının "katmanlı" olduğu ve bilgisayar gücü ile birleştiği AL ve Makine öğreniminin bir alt kümesidir. Verilerin birçok çeşitli alanda – Örn. yazılım yükseltme – yeni ve farklı yönleriyle işlenebildiği son derece etkili öğrenme metotları yaratmak için, yüksek miktarda öğrenme verisi girdisi yapılır.

accordion image

Ana özelliklerini açıklayan ve verilerdeki ilişkileri nicelik bakımından kategorize eden bir veri kümesinin özetidir. Bir veri kümesini tanımlarken merkezi eğilimlerine göre bazı ortak ölçütler kullanılır. (orta, medyan, mod)

accordion image

Doğal seleksiyon ve biyolojik evrim sürecini taklit ederek optimizasyon problemlerini ortadan kaldırmak için ortaya atılmış bir yöntemdir. Bu yöntemde popülasyondaki bireyler anne-baba olarak kullanılmak üzere rastgele seçilir – En iyi performans gösteren bireylerin seçilme olasılığı daha yüksektir. Eşler daha sonra, bu iki farklı bireyden yeni nesil bir birey – bir çocuk – yetiştirmek üzere çalışmalara başlar. Bu işlem, optimizasyon sorunu çözülene kadar tekrarlanır.

accordion image

Büyük bir veri kümesindeki kalıpları analiz ederek genelleştirilmiş genel sonuçlara varma veya teoriler üretme yeteneğidir.

accordion image

Bu programlamada varsayımsal mantık geliştirilirken hem geçmiş verileri, hem de doğru ve yanlışın olumlu ve olumsuz tarafları dikkate alınır.

accordion image

Bilgisayar programlarının ve algoritmalarının, belirgin bir görevi nasıl tamamlayacağını "öğrenmek" üzere geliştirdiği, geliştikçe artan etkinlik ve etkililiğe sahip olan AL'nin bir alt türüdür. Bu tür yazılımlar, gelecek performansını tahmin etmek ve geliştirmek için geçmiş performans verilerini kullanabilir.

accordion image

Anlaşılır ve insan seslerine benzeyen seslerden dil üretmenin amaçlandığı bir algoritmadan oluşan Makine Öğrenimi görevidir. Amaç, insanlar tarafından üretilen dilden ayırt edilemeyen ve bir yazılım tarafından oluşturulmuş bir dil üretmektir.

accordion image

İnsanlar ile bilgisayarlar arasındaki etkileşimin geliştirilmesi için yürütülen bir Makine Öğrenimi görevidir. Bu çalışma alanı, bilgisayarların arayüzlerini iyileştirmek için insan dilini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır.

accordion image

Her türlü el yazısının veya basılı metnin görüntülerini çeken ve onları makineden okunabilir metin haline dönüştüren bir bilgisayar sistemidir. Örneğin, bir banka makinesine bir çek yatırdığınızda, çek üzerinde yazılan bilgileri tanımak için OCR yazılımı kullanılır.

accordion image

Makine Öğrenimi’nde bir algoritmanın, atanan göreviyle ilgili bilgiyi eğitim verisi içindeki göreviyle ilgisiz olan bilgiden ayırt edememesi problemidir. Yazılım yeni veriyle uğraşırken algoritmanın öngörülen performansı engellenmiş olur.

accordion image

Olay, şey, kişi, proje veya durum gibi bir sistemi tanımlamak veya sınıflandırmak için kullanılabilen özelliklerdir. AL'de parametreler, bir algoritmanın hedef işlevini gerçekleştirme sırasında, önemli verileri tanımlarken ne aramaları gerektiğini netleştirmek için kullanılır.

accordion image

Gelecekteki olaylar veya performans hakkında tahminlerde bulunmaya yardımcı olabilecek kalıpları aramak için mevcut ve geçmiş verileri analiz etme eylemine verilen ad.

accordion image

Bir örneklemde ölçülen gözlemleri, nüfusun farklı bir örneğinin veya kalanının aynı davranışı sergileme olasılığının veya aynı sonuca sahip olma olasılığını öngören bir modeldir.

accordion image

‘Karar Ağaçları’ndan az potansiyeli olan dalları ortadan kaldırma sürecidir. Nihai karar ağacından gereğinden fazla olan dallar ortadan kaldırılarak uyum sağlanır ve doğruluk artırılır. Böylece ‘Karar Ağacı’nın boyutu ve karmaşıklığı azaltılmış olunur.

accordion image

Kaydedilen veri ve çıktıların bir döngü oluşturan ağ üzerinden geri beslendiği yapay sinir ağları türüdür. Bu işlem, ağın rastgele verileri sıralamak için dahili belleğini kullanmasına olanak tanır.

accordion image

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin kuvvetini belirlemek için kullanılan istatistiksel bir ölçümdür.

accordion image

Makinelerin, deneme ve ödüllendirme yoluyla kendi hedef işlevlerini gerçekleştirmek için "öğretildiği" bir Makine Öğrenimi türüdür. Takviyeli öğrenmede yazılım, süreçleri arzu edilen sonuca ulaştığında pozitif, olmadığında negatif takviye alır.

accordion image

İnsan girdisinin ve denetimin sürekli olarak makine öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu bir Makine Öğrenimi türüdür. Denetimli öğrenmede, veri madenciliği süreci denetim altında ilerler ve hedef işlevi belli bir sonucu elde etmektir, başka bir işlev olmaz.

accordion image

Bireyler bir araya geldiğinde aralarındaki etkileşimlerin daha ‘zekice’ bir toplu davranış ortaya çıkmasına yol açtığı fikrine dayanan yapay zeka yaklaşımıdır. Arılar gibi, daha zekice çalışmak için sürüler halinde birleşmiş olan hayvanların doğal davranışlarından yola çıkılmıştır.

accordion image

Bir AL veya Makine Öğrenimi yazılımının tamamlanması için tasarlanmış ve programlanmış spesifik görev.

accordion image

Makine öğreniminde, eğitim ve doğrulama aşamalarının tamamlanmasından sonra yazılıma yüklenen veridir. Test veri seti, bilinmeyen verilerle sunulduğunda ilk iki aşamayı tamamladıktan sonra üretilen algoritmaların performans özelliklerini kontrol etmek için kullanılır. Bu, algoritmanın tahmini güçlerinin doğruluğunu, hassasiyetini ve özgüllüğünü iyi bir şekilde gösterecektir.

accordion image

Makine öğreniminde, ilk "öğrenme" veya "eğitim" aşamasında yazılıma yüklenen veridir. Bu veri kümesinden, makinenin verilerin arasındaki ilişkileri belirleyerek atanan görevin etkin bir şekilde tamamlanması için seçenekler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

accordion image

1950 yılında Alan Turing tarafından geliştirilen ve gerçek yapay zekanın belirlenmesi için bir araç olarak düşünülen testtir. Bir dizi hakemin kontrol edilen makine (bilgisayar) ile olan etkileşimlerinden bir kontrol (insan) ile olan etkileşimlerini ayırt etmeye çalıştığı bir sürece dayanmaktadır.

accordion image

Bu süreçte insan girdisi ve denetimi son derece sınırlıdır ya da hiç yoktur. Denetimsiz öğrenmede yazılım, verilen veri kümelerinden belli kalıplar çıkarır ve sonuçlara kendi varır.

accordion image

Makine öğreniminde ilk öğrenme aşaması tamamlandıktan sonra yazılıma iletilen doğrulama verileridir. Bu veriler, öğrenme aşamasında tanımlanan ilişkilerin hangisinin gelecekte performansının en etkili olacağını tahmin etmede kullanılır.

accordion image

Çıkıyor Gibisiniz...

Blog'umuzu daha iyi bir seviyeye getirmek için bilmek isteriz:

  • Başka bir neden

Fikirleriniz Bizim İçin Önemli...

Blog'umuzu daha iyi bir seviyeye getirmek için bilmek isteriz:

  • Başka bir neden